O projekcie

Nazwa Projektu:
Modernizacja Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda.
 

Projekt realizowany w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, II oś priorytetowa ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu"
 

Data podpisania umowy z NFOŚ:
26.09.2016
 

Koszt całkowity projektu:
31 757 862,12 pln
 

Wydatki kwalifikowane:
19 593 807,12 pln
 

Dofinansowanie:
16 654 736,08 pln co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.
 

Kwota dotacji:
16 654 736,08 pln

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:

Zadanie 1:
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Nowa Ruda. (odcinek Drogosław-Ludwikowice Kłodzkie. Długość nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej ponad 2 km);
 

Zadanie 2:
Rozbudowa obiektów gospodarki osadowej oraz montaż instalacji solarnej na terenie Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej (cel strategiczny, budowa kompostowni bębnowej obrotowej);
 

Zadanie 3:
Budowa stacji uzdatniania wody w Dzikowcu-Podlesie;
 

Zadanie 4:
Rozbudowa systemu monitoringu sieci wod-kan;
 

Zadanie 5:
Dostawa samochodu ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

Kontakt

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Ryszard Rzeczycki

  prezes@zwiknowaruda.pl
  (074) 872 46 76

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Paweł Witkowski

  p.witkowski@zwiknowaruda.pl
  (048) 785 555 461